SUROWCE CHEMICZNE, PETROCHEMICZNE, KOMPONENTY DO PRODUKCJI OLEJÓW OPAŁOWYCH

JAKOŚĆ oraz REACH

REACH

Wszystkie produkty sprzedawane przez Destchem spełniają wymagania Rozporządzenia WE 1907/2006 Parlamentu Europejskiego oraz Rady dotyczącego rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH – ang. Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals).

Jakość

Wszystkie produkty sprzedawane przez Destchem przed wprowadzeniem na obszar celny Polski podlegają pełnej kontroli przez wyspecjalizowane, akredytowane laboratoria. W szczególności sprawdzana jest poprawność klasyfikacji taryfowej (określenie kodów CN) oraz kontrolowane są parametry jakościowe pod względem zgodności z warunkami kontraktowymi, a także szczegółowymi wymaganiami odbiorców.

Poniżej wymieniono niektóre z badanych parametrów:
1. gęstość w 15°C (lub innych uzgodnionych temperaturach),
2. skład frakcyjny lub przebieg destylacji,
3. lepkość kinematyczna, w uzgodnionych temperaturach,
4. zawartość związków aromatycznych i niearomatycznych,
5. zawartość innych uzgodnionych składników,
6. temperatura zapłonu,
7. zawartość zanieczyszczeń mechanicznych oraz wody,
8. zawartość innych zanieczyszczeń, pierwiastków i związków niepożądanych (zakres badań do uzgodnienia z odbiorcą),
9. inne parametry uzgodnione z odbiorcami

Każdej dostawie towarzyszy raport z badań / świadectwo jakości.
Inne uzgodnione i istotne dla odbiorcy parametry fizyko-chemiczne również mogą być badane.

Siedziba

Destchem sp. z o.o.
ul. Nowodworska 22j/22
03-133 Warszawa
Polska

Biuro handlowe

e-mail: destchem@destchem.com
REGON: 273125402
NIP: 6291509638
KRS: 0000063467 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokośc Kapitału Zakładowego:
500 000 PLN, opłacony w całości.
© 2013 Destchem Sp. z o.o.